Phone
+32 03 889 32 41
Address
Rijksweg 7, 2870 Puurs-St-Amands, BE
Opening hours
Mon - Fri: 9 am - 5 pm

Algemene voorwaarden

1. Toepassing van de Algemene Verkoopvoorwaarden

1.1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en diensten die uitgevoerd worden door de Verkoper, behoudens een hieraan tegenstrijdig geschreven overeenkomst tussen de Partijen. De Koper neemt uitdrukkelijk afstand van de toepassing van zijn eigen algemene voorwaarden, zelfs indien deze van een later tijdstip zijn dan onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden. Om geldig te zijn, is elke afwijking van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onderworpen aan uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke overeenkomst tussen Partijen. Mocht enig ander document andere voorwaarden bepalen, zoals catalogi, brochures, promotiemateriaal, enz. zijn deze bepalingen nooit bindend voor de Verkoper.

1.2. Niet-inroeping of vertragingen door de Verkoper bij de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden doen geen afbreuk aan dergelijk recht of rechtsmiddel en dienen niet geïnterpreteerd te worden als een intrekking hiervan en zullen geen beletsel zijn voor de uitoefening ervan op een later tijdstip.

2. Definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden gedefinieerd:

Koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contractuele band heeft of mogelijks aangaat met de Verkoper. De Koper kan een Beroepsmatige Koper zijn, of een Consument;

Verkoper: Peleman Industries NV, met maatschappelijke zetel te Rijksweg 7, 2870 Puurs St Amands, België, geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 405.746.743, evenals haar dochterondernemingen;

Consument: elke natuurlijke persoon die Goederen van de Verkoper koopt voor niet-beroepsmatige doeleinden;

Beroepsmatige koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch oogmerk nastreeft;

Een Partij is een individuele verwijzing naar de Koper of Verkoper en gezamenlijk zijn dit de Partijen, naargelang het geval;

Website(s): https://humancolours.peleman.com/ of eender welke andere domeinnaam door de Verkoper geregistreerd;

Goederen: alle producten en diensten die de Verkoper aanbiedt op haar Website(s) of op eender welke andere regelmatige wijze;

Leveringsadres: het adres dat de Koper vermeldt in zijn bestelling zodat de goederen geleverd kunnen worden.

3. Aanbiedingen en Bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen van de Verkoper zijn louter illustratief en zijn niet bindend voor de Verkoper.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2, vormt elke bestelling een absolute, onherroepelijke aankoop ten aanzien van de Koper. De Verkoper is op zijn beurt enkel gebonden vanaf de schriftelijke bevestiging van zijn aanvaarding van de bestelling.

3.2 In het geval dat de Koper een Consument is, zal het Contract rechtsgeldig worden afgesloten op de dag waarop de bon of factuur die overeenstemt met de bestelling van de Consument, op papier of elektronisch aan de Consument wordt verstrekt door de Verkoper.
De Consument kan de bestelling niet annuleren vanaf het moment dat de bon of factuur die overeenstemt met die bestelling aan de Consument is gegeven. Indien de Consument de Goederen van de Verkoper via zijn Website(s) bestelt en behoudens gevallen waarbij de bestelde goederen vervaardigd moeten worden volgens de specificaties van de consument (art. 47, §4, 2° WMC), kan de Consument de bestelling annuleren binnen de 14 kalenderdagen na Levering van de bestelde Goederen, zonder betaling van een boete of vergoeding.

3.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de betaling, ipso juro en zonder betekening van voorafgaande ingebrekestelling, van een onherroepelijke vaste opzeggingsboete te eisen indien de koper geheel of gedeeltelijk een bestelling annuleert in strijd met de artikelen 3.1 of 3.2. Deze boete zal vijftien procent (15%) van het totaal bedragen van de geannuleerde bestelling.

3.4. Het verzoek van de Koper aan de Verkoper om een ontwerp of model te vervaardigen en te leveren houdt een verplichting in ten aanzien van de Koper om Goederen van de Verkoper te bestellen in het geval deze besluit om Goederen van de categorie te kopen die de Verkoper aanbiedt. In het geval dat de Koper verzaakt aan deze verplichting, is het de Verkoper toegestaan om vergoeding te eisen voor de vervaardigings- en transportkosten van ontwerpen en/of modellen.

3.5. De Koper kan drukproeven eisen, die worden gedrukt op gewoon papier of plastic. In het geval de Koper drukproeven of modellen/ontwerpen van hoge kwaliteit vereist die het resultaat van de uiteindelijke afdruk evenaren, is het toegestaan aan de Verkoper om de kosten van deze drukproef of van het model/ontwerp aan te rekenen.

3.6. De Koper zal de Verkoper schriftelijk en binnen de 48 uur na ontvangst van de drukproef of model/ontwerp op de hoogte moeten stellen van enige gewenste veranderingen aan de finale druk of model/ontwerp.

3.7. Omschrijvingen, tekeningen, foto’s, kleuren, maatregelen en specificaties van Goederen geleverd door de Verkoper zijn slechts een benadering van de werkelijkheid. De Koper kan eventuele verschillen, die geen materieel verschil inhouden ten opzichte van technische of esthetische specificaties, niet tegen de Verkoper gebruiken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.8. De werkelijke geleverde hoeveelheid Goederen kan 10% afwijken van de bestelde hoeveelheid Goederen.

3.9. Alle kapvormen, stereotypen, gietvormen, gereedschappen en apparatuur, die door de Koper zijn besteld en betaald, en die bedoeld waren voor de uitvoering van een specifieke opdracht gegeven door de Koper, zullen door de Verkoper voor een termijn van 2 jaar bewaard en onderhouden worden, met ingang op het moment waarop de Verkoper volledige betaling ontvangt voor deze Goederen.

4. Levering en aanvaarding

4.1. Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat bestelde Goederen door de Koper wordt opgehaald ten kantore van de Verkoper of op het moment dat deze worden ontvangen op het Leveringsadres.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen de bestelde Goederen door de Verkoper op het Leveringsadres worden geleverd van de Koper. De Koper zal de Bestelde Goederen enkel kunnen ophalen ter plaatse van de Verkoper indien Partijen dit uitdrukkelijk overeenkomen.

4.2. De Verkoper garandeert een levering van de bestelde Goederen aan de Koper zoals deze bestaan op het tijdstip van haar schriftelijke aanvaarding van de bestelling of, in het geval de koper een Consument betreft, op het tijdstip dat de bon of factuur die overeenstemt met de Bestelling aan de Consument gegeven wordt.

4.3. De Verkoper zal beroep doen op derden voor het transport van de Goederen van de terreinen van de Verkoper naar het Leveringsadres (hierna ‘Transporteur’ genaamd). Het risico van verlies, beschadiging en vernietiging van de goederen gaat over op de Koper op het moment dat de Verkoper de goederen overhandigt aan de Transporteur.

4.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.6, is de leveringstermijn louter indicatief en niet bindend. Vertraging geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding of de annulering van de Bestelling. De Koper is verplicht om bestellingen te aanvaarden die op verschillende momenten worden geleverd.

4.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, in het geval de Koper een Consument is, kan de Verkoper niet aansprakelijk gehouden worden voor niet-naleving van de leveringstermijn, tenzij de Verkoper de leveringstermijn overschrijdt met meer dan 14 kalenderdagen.

4.6. De Koper is verplicht om de goederen af te nemen op de datum overeengekomen door de Partijen. De Koper zorgt ervoor dat er voldoende ruimte ter beschikking is op het Leveringsadres opdat de levering zou plaatsvinden op een ongestoorde manier. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zal de Verkoper enkel gehouden worden de Bestelde Producten de leveren in een ruimte op het gelijkvloers van het Leveringsadres. De Koper is verplicht tot het ondertekenen van de leveringsbon op het moment van levering.

4.7. Onmiddellijk volgend op de levering, onderzoekt de Koper de kwaliteit en kwantiteit van de Goederen. Zichtbare gebreken aan de goederen dienen per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht aan de Verkoper ten laatste binnen de tien (10) werkdagen na levering, bij gebrek daaraan zullen klachten niet worden aangenomen. Het gebruik van de goederen door de Koper impliceert zijn onherroepelijke aanvaarding van een gebrek aan gelijkvormigheid van de goederen.

4.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.10 van deze AV, dienen verborgen gebreken per aangetekende brief ter kennis te worden gebracht aan de Verkoper binnen de tien (10) werkdagen na de ontdekking van het gebrek. Dergelijke klachten worden zes (6) maanden na de levering van de goederen niet meer aanvaard. Het gebruik van de goederen door de Koper na ontdekking van het gebrek impliceert zijn onherroepelijke aanvaarding van een gebrek aan gelijkvormigheid van de goederen.

4.9. In het geval de Koper een Consument is, dienen verborgen gebreken per aangetekende brief ter kenniste worden gebracht aan de Verkoper binnen de tien (10) werkdagen na de ontdekking van het gebrek. Dergelijke klachten worden twee (2) jaar na de levering van de goederen niet meer aanvaard. Het gebruik van de goederen door de Koper na ontdekking van het gebrek impliceert zijn onherroepelijke aanvaarding van een gebrek aan gelijkvormigheid van de goederen.

4.10. De verantwoordelijkheid van de Verkoper, zowel met betrekking tot de zichtbare als onzichtbare gebreken, kan het factuurbedrag van de overeenkomstige bestelling nooit overtreffen.

4.11. De Verkoper wordt niet geacht rekening te houden met het specifiek gebruik van de goederen door de Koper, noch deze te kennen. Daarom is de Verkoper nooit verantwoordelijk voor een gebruik van de goederen door de Koper die afwijkt van een normaal gebruik.

4.12. De Koper kan de goederen terugsturen naar de Verkoper voor zover de goederen een zichtbaar of onzichtbaar gebrek vertonen en mits voorafgaand tijdige schriftelijke kennisgeving door de Koper. De ontvangst van dergelijke teruggezonden goederen door de Verkoper of haar aanvaarding van een terugzending geeft geen aanleiding tot erkenning van verantwoordelijkheid of geschiktheid van de klacht. De kosten van terugzending zullen door de Verkoper worden gedragen met de uitdrukkelijke voorwaarde dat een defect wordt vastgesteld. Een terugzending van de goederen zal enkel aanvaard worden indien deze zich in dezelfde toestand bevinden als bij de levering.

4.13. De Verkoper is enkel aansprakelijk voor gebreken in het ontwerp, gebruikte materialen of vervaardiging van de goederen die voorwerp zijn van het contract. De Verkoper is niet aansprakelijk voor defecten als gevolg van handelingen of nalatigheid van de Koper of een derde, met inbegrip van: ongeoorloofd of illegaal gebruik, onjuiste montage of gebruik, normale slijtage, ongepaste behandeling en onderhoud, gebruik van het product in combinatie met onjuist materiaal, enz.

4.14. Indien de Koper klaagt over een vermoedelijk gebrek aan overeenstemming of defect dewelke onbestaand blijkt te zijn of waarvoor de Verkoper niet aansprakelijk is, heeft de Verkoper het recht om vergoeding/vrijwaring/schadevergoeding te eisen voor gemaakte kosten wegens de ongewettigde klacht.

5. Prijs en betaling

5.1. De prijzen vermeld in de catalogi, brochures of in ander promotioneel materiaal zijn louter indicatief. De verkoopprijs zal de prijs zijn zoals vernoemd op de Bevestiging van Bestelling. In het geval de koper een Consument is, zal de prijs deze zijn zoals op de bon of factuur verstrekt aan de Consument, en die de Consument niet annuleerde binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst ervan.

5.2. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn de vrachtkosten, voorrijkosten en eventuele installatiekosten niet inbegrepen in de aankoopprijs. Enige belastingen en heffingen op de aankoopprijs, evenals enige andere belastingen of andere kosten dit tot stand komen tussen het plaatsen van het order en de levering ervan, zullen door de Koper gedragen worden.

5.3. Alle facturen kunnen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de Verkoper. Enige voorafbetalingen zullen worden afgetrokken van het totaal openstaand bedrag. Bij een uitgestelde betaling dient betaling te gebeuren op het rekeningnummer, volgens de aanwijzingen en tegen de datum opgegeven op de factuur. Indien geen vervaldatum wordt opgegeven op de factuur, dient betaling te gebeuren binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum.

5.4. Bij afwezigheid van (gedeeltelijke) betaling van een factuur op de vervaldatum, kan de Verkoper automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling, interesten aanrekenen op de achterstallige betaling tegen de wettelijke rente, vermeerderd met 4,5%. Verder, onverminderd het recht van de Verkoper om volledige vergoeding van de werkelijk geleden schade te vorderen (indien deze de vaste vergoeding zouden overtreffen), zal de Verkoper automatisch en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht hebben op een vaste vergoeding van vijftien procent (15%) van het totaalbedrag van de niet-voldane factuur.

5.5. Indien de Koper een Consument is, en onverminderd het bepaalde in de andere artikels van deze AV, zal op gelijkaardige wijze de Koper recht hebben op een vaste vergoeding van vijftien procent (15%) van het totaalbedrag van de factuur, in het geval de Verkoper zijn verplichtingen met betrekking tot deze factuur niet naleeft.

5.6. Indien de Koper een Beroepsmatige Koper is, zal de aangerekende interest op achterstallige bedragen (cf. art. 5.4) deze zijn zoals bepaald in de Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002.

5.7. Enige afwezigheid van betaling veroorzaakt het wegvallen van alle kortingen en aansporingen voor de Koper.

5.8. In geval van (gedeeltelijke) niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, zullen alle andere nog niet vervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.

5.9. In geval van (gedeeltelijke) niet-betaling van een factuur op de vervaldatum, heeft de Verkoper het recht de uitvoering van alle lopende bestellingen en leveringen onmiddellijk op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving.

5.10. De Verkoper kan te allen tijde garanties en zekerheden eisen van de Koper die hij passend acht met het oog op de goede uitvoering van de verbintenissen van de Koper.

5.11. Tenzij de Koper een Consument is, wordt elke vorm van verrekening door de Koper van de vorderingen en schulden die wederzijds bestaan tussen de Verkoper en de Koper uitdrukkelijk uitgesloten.

5.12. De Verkoper kan op ieder moment, zelfs in geval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, collectieve schuldenregeling of een andere vorm van insolventieprocedure ten aanzien van de Koper, een verrekening verrichten tussen de vorderingen en schulden die wederzijds bestaan tussen de Verkoper en de Koper. Deze verrekening kan worden uitgevoerd, ongeacht het voorwerp, vorm of herkomst van de wederzijdse vorderingen en schulden. Deze verrekening zal worden berekend in euro na, indien nodig, omrekening van de vreemde valuta ten koste van de Koper.

5.13. Ontvangen betalingen worden gebruikt als betaling voor de oudste openstaande vorderingen.

5.14. In het geval dat de solvabiliteit van de Koper lijkt te zijn aangetast, bijvoorbeeld in geval van niet-betaling of laattijdige betaling van een factuur, is de Verkoper gerechtigd de Koper om een provisie te vragen met betrekking tot enige voorraden aangehouden voor de Koper en met betrekking tot eventuele verdere leveringen. In het geval dat de koper niet akkoord gaat met een dergelijke provisie gevraagd door de Verkoper, heeft deze het recht om onmiddellijk en eenzijdig de overeenkomst met Koper te ontbinden, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst.

5.15. Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw creditcard in rekening wordt gebracht.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1. De Verkoper blijft eigenaar van de goederen tot de volledige betaling ervan door de Koper, met inbegrip van betaling van de prijs, de kosten, de interesten en mogelijke vergoedingen.

6.2. Zolang de Koper niet volledig heeft betaald, is het verboden om de goederen te gebruiken als betalingsmiddel, deze te verpanden of om de goederen te bezwaren met enige zekerheid.

6.3. Zolang de Koper niet volledig heeft betaald, zal het een teken aanbrengen op de goederen dewelke duidelijk aangeeft dat deze eigendom zijn van de Verkoper. De Koper verbindt zich ertoe de Verkoper onmiddellijk op de hoogte te stellen per aangetekende brief indien een derde partij de goederen in beslag neemt.

6.4. Zolang de Koper niet volledig heeft betaald, is deze verplicht om de goederen op te slaan in een onberispelijke staat en in een aangepaste en nette plaats in overeenstemming met de strengste normen en veiligheidsvoorschriften die gangbaar zijn in de sector. Vanaf de aflevering en tot de volledige betaling, is de Koper verplicht de goederen te verzekeren tegen alle risico’s die gangbaar zijn in de sector (met inbegrip van maar niet beperkt tot: verloedering, brand, vocht en diefstal) en de Verkoper te voorzien van een kopie van de verzekeringspolis.

6.5. De Koper is verplicht de Verkoper te informeren indien de goederen zullen worden opgeslagen in een gebouw dat geen eigendom is van de Koper. De Koper zal de identiteit van de eigenaar van het gebouw aan de Verkoper communiceren, en zal alle inspanningen leveren die redelijkerwijs kunnen worden verwacht om de eigenaar van het pand te informeren over het feit dat de Verkoper de eigenaar is van de geleverde goederen.

6.6. Bovenstaande artikelen met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud laten de bepalingen met betrekking tot de overdracht van het risico onverlet (zie artikel 4.4).

7. Aansprakelijkheidsbeperking

7.1. De verkoper is niet verantwoordelijk voor de problemen die dateren uit de periode vóór de aanvaarding van de Bestelling.

7.2. De Verkoper is niet verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door de goederen, indien die schade niet alleen wordt veroorzaakt door een defect in de goederen, maar ook door een fout van de Koper of een derde.

7.3. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleine of grove fouten.

7.4. In het geval de Koper een Consument is, draagt de Verkoper de volledige verantwoordelijkheid voor het verlies van het leven, lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid wanneer het bewezen is dat dergelijke schade is veroorzaakt door een in gebreke blijven van de Verkoper, de wettelijke vertegenwoordiger van de Verkoper of agent en op de voorwaarde dat er een oorzakelijk verband is tussen de schade en de ingebrekestelling.
In het geval de Koper een Beroepsmatige Koper is, en zonder afbreuk te doen aan de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid van de fabrikant voor producten met gebreken, kan de Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van het leven, lichamelijk letsel en schade aan de gezondheid, met uitzondering van gevallen van bedrog of opzettelijke fout in hoofde van de Verkoper.

7.5. De verkoper aanvaardt alleen wettelijke aansprakelijkheid volgens de wettelijke voorschriften voor directe materiële schade die kunnen voortvloeien uit zware fout, bedrog of opzettelijke fout. Aansprakelijkheid van de Verkoper voor indirecte schade, het daaropvolgende verlies inclusief (maar niet beperkt tot) verlies van winst, vermindering van de productie, enz. wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

7.6. De Verkoper is niet aansprakelijk voor ernstige fout of opzettelijke fout van de werknemers van Verkoper, agenten, vertegenwoordigers, enz. in verband met de uitvoering van hun professionele activiteiten.

7.7. Indien de goederen een gebrek in overeenstemming vertonen kan de Koper, onverminderd het recht van de Verkoper om te kiezen tussen het terugbetaling van de prijs of de vervanging van de goederen, slechts vervanging van de goederen eisen. De Koper kan nooit enig andere vorm van schadevergoeding eisen in geval van een gebrek aan overeenstemming van de goederen.

7.8. Als de Verkoper ervoor kiest om het gebrekkig Goed te herstellen, heeft de Verkoper het recht om een derde de opdracht te geven de herstelling uit te voeren. Enige vertraging veroorzaakt door deze derde verleent de Koper geen recht om zich te beroepen op de rechtsmiddelen aangehaald in artikel 7.7.

7.9. De Koper heeft geen recht om het contract op te zeggen indien de Verkoper de Koper binnen een redelijke tijdspanne in kennis stelt van wanneer en hoe de Verkoper het gebrekkig Goed zal vervangen of herstellen. Alleen bij een materiële niet-conformiteit of gebrek, en indien de Verkoper nalaat het niet-conforme of gebrekkig Goed te vervangen of te herstellen, kan de Koper de overeenkomst ontbinden en eisen dat de Verkoper de aankoopprijs terugbetaalt. Als er een niet-materiële niet-conformiteit of gebrek is, kan de Koper slechts een proportionele korting eisen.

7.10. In ieder geval kan de vordering van de Koper tot vergoeding/vrijwaring /schadevergoeding nooit hoger zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, zelfs niet indien er sprake is van een materiële niet-conformiteit of gebrek.

7.11. De Verkoper is niet aansprakelijk voor het operationeel verlies, tijdverlies, winstderving of enige andere directe of indirecte schade aan de Koper of een derde, veroorzaakt door een gebrek in de Goederen.

7.12. Behalve in geval van bedrog of opzettelijke fout, is de contractuele en niet-contractuele aansprakelijkheid van de Verkoper ten opzichte van de Koper beperkt tot het bedrag gedekt door de verzekering. In elk geval zal de contractuele aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zijn tot de prijs van het contract van waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, en de niet-contractuele aansprakelijkheid van de Verkoper zal beperkt zijn tot het bedrag van 10.000 EUR per schadeclaim, zelfs in geval van grove fout. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zijn tot 25.000 EUR voor alle vorderingen die voortvloeien uit dezelfde overeenkomst met dezelfde oorzaak.

7.13. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, is elke aanspraak op schadevergoeding van de Koper ten opzichte van de Verkoper van rechtswege nietig, indien de Koper zijn zaak niet heeft voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen een periode van zes (6) maanden vanaf de datum waarop de omstandigheid dat als basis dient voor zijn vordering aan hem bekend werd of bekend had moeten worden. In het geval dat de Koper een Consument is, zal de Koper verplicht haar schadevergoeding ten opzichte van de Verkoper binnen een termijn van twee (2) jaar voorleggen aan de bevoegde rechter, te rekenen vanaf de datum waarop de omstandigheid dat als basis dient voor zijn vordering aan hem bekend werd of bekend had moeten worden.

7.14. Geen der partijen is aansprakelijk voor vertragingen of niet-nakoming van haar verplichtingen als gevolg van oorzaken buiten haar redelijke controle (Overmacht), met uitzondering van de betalingsverplichtingen. Overmacht omvat, niet-limitatief volgende omstandigheden: oorlog, rellen, oproer, ernstige verstoring in de beveiliging van het internet, technische storingen, stakingen, onbevoegde toegang en/of binnendringing in de servers van de Website, stakingen van alle aard en faling van computers of telefoons. Indien een partij een gebeurtenis inroept die dat als Overmacht beschouwd kan worden, moet zij de andere partij binnen vijf werkdagen na de gebeurtenis of dreigende gebeurtenis op de hoogte stellen.
In geval van Overmacht, verbinden beide partijen zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de gevolgen van de Overmacht te beperken. Indien het aangehaalde geval van Overmacht gedurende meer dan twee (2) maanden zou aanhouden, is het toegestaan aan beide partijen om de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige partij schadevergoeding aan de andere partij verschuldigd is.

7.15. De bepalingen van dit artikel 7 doen geen afbreuk aan de toepassing van de wet van 25 februari 1992 betreffende de aansprakelijkheid van de fabrikant voor producten met gebreken, noch aan de toepassing van de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming van 6 april 2010 indien de Koper een Consument is.

8. Privacy

8.1. Binnen het toepassingsgebied van het online bestelproces, het contracteren, of elk ander proces dat nodig mocht zijn om de relatie tussen partijen te bepalen, verzamelt de Verkoper persoonsgegevens van de Koper, zoals (maar niet uitsluitend): het e-mailadres, de naam, het postadres, het (mobiele) telefoonnummer, de geboortedatum en het beroep. Bovendien kan de Verkoper om een aantal financiële gegevens vragen, zoals nummers van kredietkaarten of bankrekeningen, om zijn betaling te vrijwaren. Door het plaatsen van een Bestelling via de Website(s) van de Verkoper of via enig ander medium, geeft de Koper zijn uitdrukkelijke toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden en de privacyverklaring.

8.2. De Verkoper zal alleen persoonlijke gegevens van de Koper verwerken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, en in overeenstemming met haar privacyverklaring.

9. Communicatie

Binnen het kader van hun relaties aanvaarden beide partijen het bewijs in elektronische vorm (bv: e-mail, back-up, enz.). De Koper aanvaardt uitdrukkelijk het gebruik van elektronische facturen in de zin van het Koninklijk Besluit nr. 1 van 29 december 1992.

10. Deelbaarheid

10.1. Indien een (deel van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, of in strijd zou zijn met dwingend recht of de openbare orde, dan zal deze bepaling (voor zover zij ongeldig of onuitvoerbaar is) geen effect hebben en wordt geacht niet te zijn opgenomen in de deze Algemene Verkoopvoorwaarden, maar zonder enige van de overige bepalingen ongeldig te maken. De partijen moeten dan alle redelijke inspanningen leveren om de ongeldige of niet-afdwingbare bepalingen te vervangen door een geldige en afdwingbare, vervangende bepaling waarvan het effect zo dicht mogelijk aansluit bij het beoogde effect van de ongeldige, niet-afdwingbare bepaling.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1. De contractuele betrekkingen van Partijen worden beheerst door en dienen uitgelegd en geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met de wetten van België (met uitdrukkelijke uitsluiting van de toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) van 11 april 1980).

11.2. Tenzij de Koper een Consument is, moeten alle vorderingen worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Mechelen.

12. Garantie

12.1. Al onze producten hebben een wettelijke garantie van 2 jaar. Dit betekent dat elk artikel in goede staat moet verkeren en naar behoren moet werken. Indien dit niet het geval zou zijn, zoeken we naar een gepaste oplossing. Afhankelijk van het artikel zullen we dit steeds repareren, vervangen of terugbetalen.